طب لیست

اطلاعات و خدمات پزشکی و پیراپزشکی

  • پزشکان

  • دندانپزشکان

  • جراحان

  • خدمات درمانی وزیبایی

  • مراکز تشخیصی درمانی

  • آموزش وآموزشگاه

  • املاک مجوز هاپروانه

  • شرکت ها تجهیزات

  • کاریابی جذب استخدام

نمايندگي محصولات کمپانی Memmert آلمان : آون ، انکوباتور ، بن ماری ، آون خلاء ، انکوباتور CO2 در حجم های مختلف

~/images/no-image.png

به نام خدا كمپاني ممرت آلمان يكي از معروفترين سازندگان لوازم آزمايشگاهي در دنيا مي باشد كه طرفداران بسيار زيادي در سراسر دنيا مشتاق محصولات اين كمپاني مي باشند شركت كيميا تجهيز طايي محصولات اين شركت را به مدت 3 سال گارانتي و 15سال خدمات پس از فروش پشتيباني مي نمايد لذا براي اطلاع بيشتر از كيفيت و قيمت محصولات اين كمپاني با ما تماس حاصل كنيد. آون UN55 دیجیتال 53 لیتری از کمپانی ممرت آلمان آون UN30 دیجیتال 30 لیتری از کمپانی ممرت آلمان آون UN75 دیجیتال 75 لیتری از کمپانی ممرت آلمان آون UN110 دیجیتال 108 لیتری از کمپانی ممرت آلمان آون UN160 دیجیتال 160 لیتری از کمپانی ممرت آلمان آون UN260 دیجیتال 260 لیتری از کمپانی ممرت آلمان آون UN450 دیجیتال 449 لیتری از کمپانی ممرت آلمان آون UN750 دیجیتال 750 لیتری از کمپانی ممرت آلمان آون فن دار UF55 دیجیتال 53 لیتری از کمپانی ممرت آلمان آون فن دار UF110 دیجیتال 108لیتری از کمپانی ممرت آلمان آون فن دار UF75 دیجیتال 75 لیتری از کمپانی ممرت آلمان آون فن دار UF110 دیجیتال 108 لیتری از کمپانی ممرت آلمان آون فن دار UF160 دیجیتال 160 لیتری از کمپانی ممرت آلمان آون فن دار UF260 دیجیتال 260 لیتری از کمپانی ممرت آلمان آون فن دار UF450 دیجیتال 449 لیتری از کمپانی ممرت آلمان آون فن دار UF750 دیجیتال 750 لیتری از کمپانی ممرت آلمان آون فن دار UF1060 دیجیتال 1060 لیتری از کمپانی ممرت آلمان آون فن دار UF 55 plus دیجیتال 53 لیتری از کمپانی ممرت آلمان آون فن دار UF 75 plus دیجیتال 75 لیتری از کمپانی ممرت آلمان آون فن دار UF 110 plus دیجیتال 108 لیتری از کمپانی ممرت آلمان آون فن دار UF 160 plus دیجیتال 160 لیتری از کمپانی ممرت آلمان آون فن دار UF 260 plus دیجیتال 260 لیتری از کمپانی ممرت آلمان آون فن دار UF 450 plus دیجیتال 449 لیتری از کمپانی ممرت آلمان آون فن دار UF 750 plus دیجیتال 750 لیتری از کمپانی ممرت آلمان آون فن دار UF 1060 plus دیجیتال 1060 لیتری از کمپانی ممرت آلمان آون خلاء دار VO200 T5 دیجیتال 53 لیتری از کمپانی ممرت آلمان آون خلاء دار VO400 T5 دیجیتال 53 لیتری از کمپانی ممرت آلمان آون خلاء دار VO500 T5 دیجیتال 53 لیتری از کمپانی ممرت آلمان انکوباتور IN55 دیجیتال 53 لیتری از کمپانی ممرت آلمان انکوباتور IN30 دیجیتال 30 لیتری از کمپانی ممرت آلمان انکوباتور IN75 دیجیتال 75 لیتری از کمپانی ممرت آلمان انکوباتور IN110 دیجیتال 108 لیتری از کمپانی ممرت آلمان انکوباتور IN160 دیجیتال 160 لیتری از کمپانی ممرت آلمان انکوباتور IN260 دیجیتال 260 لیتری از کمپانی ممرت آلمان انکوباتور IN450 دیجیتال 449 لیتری از کمپانی ممرت آلمان انکوباتور IN750 دیجیتال 750 لیتری از کمپانی ممرت آلمان انکوباتور فن دار IF55 دیجیتال 53 لیتری از کمپانی ممرت آلمان انکوباتور فن دار IF110 دیجیتال 108لیتری از کمپانی ممرت آلمان انکوباتور فن دار IF75 دیجیتال 75 لیتری از کمپانی ممرت آلمان انکوباتور فن دار IF110 دیجیتال 108 لیتری از کمپانی ممرت آلمان انکوباتور فن دار IF160 دیجیتال 160 لیتری از کمپانی ممرت آلمان انکوباتور فن دار IF260 دیجیتال 260 لیتری از کمپانی ممرت آلمان انکوباتور فن دار IF450 دیجیتال 449 لیتری از کمپانی ممرت آلمان انکوباتور فن دار IF750 دیجیتال 750 لیتری از کمپانی ممرت آلمان انکوباتور فن دار IF 55 plus دیجیتال 53 لیتری از کمپانی ممرت آلمان انکوباتور فن دار IF 75 plus دیجیتال 75 لیتری از کمپانی ممرت آلمان انکوباتور فن دار IF 110 plus دیجیتال 108 لیتری از کمپانی ممرت آلمان انکوباتور فن دار IF 160 plus دیجیتال 160 لیتری از کمپانی ممرت آلمان انکوباتور فن دار IF 260 plus دیجیتال 260 لیتری از کمپانی ممرت آلمان انکوباتور فن دار IF 450 plus دیجیتال 449 لیتری از کمپانی ممرت آلمان انکوباتور فن دار IF 750 plus دیجیتال 750 لیتری از کمپانی ممرت آلمان حمام روغن ONE10 L1 دیجیتال 10 لیتری از Memmert حمام روغن ONE14 L1 دیجیتال 14 لیتری از Memmert حمام روغن ONE22 L1 دیجیتال 22 لیتری از Memmert حمام روغن ONE29 L1 دیجیتال 29 لیتری از Memmert حمام روغن ONE45 L1 دیجیتال 45 لیتری از Memmert انکوباتور CO2 دار استاندارد INC 108 دیجیتال 108 لیتری انکوباتور CO2 دار INC 108 T2T3دیجیتال 108 لیتری انکوباتور CO2 دار INC 108 T2T3T6دیجیتال 108 لیتری انکوباتور CO2 دار INC 108 T5دیجیتال 108 لیتری انکوباتور CO2 دار INC 108 T2T3T4T6دیجیتال 108 لیتری انکوباتور CO2 دار استاندارد INC 153دیجیتال 153 لیتری انکوباتور CO2 دار INC 153 T2T3دیجیتال 153 لیتری انکوباتور CO2 دار INC 153 T2T3T6دیجیتال 153 لیتری انکوباتور CO2 دار INC 153 T5دیجیتال 153 لیتری انکوباتور CO2 دار INC 153 T2T3T4T6دیجیتال 153 لیتری انکوباتور CO2 دار استاندارد INC 246 دیجیتال 246 لیتری انکوباتور CO2 دار INC 246 T2T3دیجیتال 246 لیتری انکوباتور CO2 دار INC 246 T2T3T6دیجیتال 246 لیتری انکوباتور CO2 دار INC 246 T5دیجیتال 246 لیتری انکوباتور CO2 دار INC 246 T2T3T4T6دیجیتال 246 لیتری انکوباتور یخچالدار IPP 200 با سیستم حرارتی پلتییر انکوباتور یخچالدار IPP 300 با سیستم حرارتی پلتییر انکوباتور یخچالدار IPP 800 با سیستم حرارتی پلتییر انکوباتور یخچالدار IPP 30 با سیستم حرارتی پلتییر انکوباتور یخچالدار IPP 750 با سیستم حرارتی پلتییر انکوباتور یخچالدار IPP 110با سیستم حرارتی پلتییر انکوباتور یخچالدار IPP 55 با سیستم حرارتی پلتییر انکوباتور یخچالدار IPP 260 با سیستم حرارتی پلتییر انکوباتور یخچالدار IPP 30 Plus با سیستم حرارتی پلتییر انکوباتور یخچالدار IPP 750 Plus با سیستم حرارتی پلتییر انکوباتور یخچالدار IPP 110 Plus با سیستم حرارتی پلتییر انکوباتور یخچالدار IPP 260 Plus با سیستم حرارتی پلتییر انکوباتور یخچالدار IPP 55 Plus با سیستم حرارتی پلتییر انکوباتور یخچالدار ICP 400 صفر درجه از ممرت آلمان انکوباتور یخچالدار ICP 500 صفر درجه از ممرت آلمان انکوباتور یخچالدار ICP 700صفر درجه از ممرت آلمان انکوباتور یخچالدار ICP 700منفی 12 درجه از ممرت آلمان انکوباتور یخچالدار ICP 800منفی 12 درجه از ممرت آلمان انکوباتور یخچالدار ICP 55 منفی 12 درجه از ممرت آلمان انکوباتور یخچالدار ICP 55 صفر درجه از ممرت آلمان انکوباتور یخچالدار ICP 110 منفی 12 درجه از ممرت آلمان انکوباتور یخچالدار ICP 260 منفی 12 درجه از ممرت آلمان انکوباتور یخچالدار ICP 450منفی 12 درجه از ممرت آلمان انکوباتور یخچالدار ICP 750 منفی 12 درجه از ممرت آلمان انکوباتور نگهداری یخچالدار IPS 260 از memmert انکوباتور نگهداری یخچالدار IPS 749 از memmert انکوباتور نگهداری یخچالدار IPS 750 از memmert چمبر رطوبتی climate chamber باسیستم حرارتی المنت و پلتییر انکوباتور تست پایداری چمبر رطوبتی HPP 110 با سیستم پلتییر یرای تست پایداری از Memmert آلمان چمبر رطوبتی HPP 260 با سیستم پلتییر یرای تست پایداری از Memmert آلمان چمبر رطوبتی HPP 750 با سیستم پلتییر یرای تست پایداری از Memmert آلمان چمبر رطوبتی HCP 110 با سیستم حرارتی یرای تست پایداری از Memmert آلمان چمبر رطوبتی HCP 260 با سیستم حرارتی یرای تست پایداری از Memmert آلمان چمبر رطوبتی HCP 153 با سیستم حرارتی یرای تست پایداری از Memmert آلمان چمبر رطوبتی HCP 110 با سیستم حرارتی یرای تست پایداری از Memmert آلمان چمبر رطوبتی HCP 260 با سیستم حرارتی یرای تست پایداری از Memmert آلمان چمبر رطوبتی HCP 153 با سیستم حرارتی یرای تست پایداری از Memmert آلمان چمبر رطوبتی HCP 110 با سیستم حرارتی یرای تست پایداری از Memmert آلمان چمبر تغییرات دمایی ICH 110 از memmert آلمان چمبر تغییرات دمایی ICH 260 از memmert آلمان چمبر تغییرات دمایی ICH 750 از memmert آلمان چمبر تغییرات دماییCTC 256 برای تست محیطی از منفی 40 از memmert آلمان انکوباتور 108 ليتری CO2 فول آپش مدل INC-CO2-10815 انکوباتور 108 ليتری CO2 مدل INC-CO2-108 انکوباتور 108 ليتری ديژيتال مدل INB-500 انکوباتور 108 ليتری كنترل الكترونيک مدل INE-500 انکوباتور 108 ليتری يخچالدار مدل ICP-500 انکوباتور 108 ليتری يخچالدار مدل IPP-500 انکوباتور 120 لیتری یخچالدار دیژیتال PIC-120/201 انکوباتور 128 لیتری دیژیتال مدل PIF-120/201 انکوباتور 230 لیتری دیژیتال مدل PIF-200/201 انکوباتور 256 ليتری كنترل الكترونيک مدل INE-600 انکوباتور 256 ليتری يخچالدار مدل ICP-600 انکوباتور 39 ليتری ديژيتال مدل INB-300 انکوباتور 416 ليتری كنترل الكترونيک مدل INE-700 انکوباتور 53 ليتری ديژيتال مدل INB-400 انکوباتور 53 ليتری كنترل الكترونيک مدل INE-400 انکوباتور 53 ليتری يخچالدار مدل ICP-400 انکوباتور 53 ليتری يخچالدار مدل IPP-400 انکوباتور 66 لیتری دیژیتال مدل PIF-60/201 انکوباتور شیکر دیژیتال12 کیلوئی اوربیتالی3031 انکوباتور شیکر دیژیتال20 کیلوئی اوربیتالی KS4000 i انکوباتور شیکردار دیژیتال 10 کیلوگرمی مدل THZ-300 انکوباتور شیکریخچالدار20 کیلوئی اوربیتالیKS4000 ic آون 108 ليتری ديژيتال UNB-500 آون 108 ليتری ديژيتال فن دار UFB-500 آون 108 ليتری كنترل الكترونيک UNE-500 آون 108 ليتری كنترل الكترونيک فن دار UFE-500 آون 256 ليتری كنترل الكترونيک UNE-600 آون 256 ليتری كنترل الكترونيک فن دار UFE-600 آون 39 ليتری ديژيتال UNB-300 آون 416 ليتری كنترل الكترونيک فن دار UFE-700 آون 416ليتری كنترل الكترونيک UNE-700 آون 53 ليتری ديژيتال UNB-400 آون 53 ليتری ديژيتال فن دار UFB-400 آون 53 ليتری كنترل الكترونيک UNE-400 آون 53 ليتری كنترل الكترونيک فن دار UFE-400 آون خلاء 29 ليتری ديژيتال VO-200 آون خلاء 49 ليتری ديژيتال VO-400 بن ماري 4 ليتری استيل HB 4 basic بن ماري 4 ليتری ديژيتال HBR4 digital بن ماری 1 لیتری بدون در مدل PUL55 بن ماری 10 لیتری مخزن استیل T&B بن ماری 14 لیتری روغن مدل ONE-14 بن ماری جوش و سرلوژی 22 ليتری ديژيتال WNB-22L1 بن ماری جوش و سرلوژی 29 ليتری ديژيتال WNB-29L1 بن ماری جوش و سرلوژی 45 ليتری ديژيتال WNB-45L1 بن ماری جوش و سرولوژی 10 ليتری ديژيتالWNB-10L1 بن ماری جوش وسرلوژی 22 ليتری ديژيتال WNB-22 بن ماری جوش وسرلوژی14 ليتری ديژيتال WNB-14 بن ماری جوش وسرلوژی14 ليتری ديژيتال WNB-14L1 بن ماری جوش وسرلوژی7 ليتری ديژيتال WNB-7L1 بن ماری سیرکوله 6 لیتری دیژیتال TC-102D بروکفیلد بن ماری شیکردار 12 لیتری گرانت انگلیس مدل CB- 250Z بن ماری یخچالدار 6 لیتری کنترل دیژیتال مدل TC-502D بن ماری یخچالدار 6 لیتری کنترل دیژیتال مدل TC-502P

مشخصات آگهی

نام آگهی دهنده: كيميا تجهيز طايي

شهر: تهران

پست الکترونیک:

وب سایت:

آدرس : تهران رسالت

تاریخ درج آگهی: 1403/05/02

تاریخ انقضای آگهی: 1403/06/02

تماس با آگهی دهنده